Extrastämma 7 november 2018

Kallelse till extra föreningsstämma i Vantörs kyrka, stora salen, onsdagen 7 november 2018 18:30.

1) Stämmans öppnande

2)Fastställande av röstlängd

3) Godkännande av dagordningen

4)Val av stämmoordförande

5)Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

6)Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7)Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

8)Förslag från styrelsen om att uppföra staket mellan huskropparna mot parken Dalbotten

9)Stämmans avslutande

Under balkong samt fasadrenoveringen har Sterner Stenhus haft ett staket uppsatt mellan huskropparna mot Dalbotten. Detta har medfört att den största delen av biltrafik samt gående som nyttjat denna passage som smitväg upphört. Styrelsen vill föreslå stämman att föreningen uppför ett permanent staket där, så att inte den tidigare trafiken återkommer. Staketet skulle vara försett med en dörr/grind där portnyckeln fungerar så att boende i föreningen kan passera. Även växtlighet skulle planteras där så att det blir ett trevligt inslag i vår boendemiljö. Detta beslut behöver tas 2018, så att arbetet med att uppföra staketet kan påbörjas när vädret så tillåter våren 2019.

Styrelsen yrkar på bifall för ovan nämnda förslag.