Årsstämma 1 juni 2017

Styrelsen för BRF Närbilden kallar härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdag 1 juni 2017 18:30

Plats: Vantörs kyrka (stora salen)

Förslag till dagordning:

1) Stämmans öppnande

2) Fastställande av röstlängd

3) Godkännande av dagordningen

4) Val av stämmoordförande

5) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

6) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

8) Föredragning av styrelsens årsredovisning

9) Föredragning av revisorns berättelse

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11) Beslut om resultatdisposition

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13) Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

14) Val av styrelseledamöter och suppleanter

15) Val av revisorer och revisorssuppleant

16) Val av valberedning

17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18) Antagande av nya stadgar i enlighet med ”lagen om ekonomiska föreningar” lag 1987:667 och de lagändringar som gäller f o m 1 juli 2016.

19) Stämmans avslutande

Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna till stämman.